cze 25 2011

stacja oczyszczania


Komentarze: 1

 Osady utylizowane są w dwóch równoległych piecach fluidalnych o łącznej wydajności 159 Mg/d. Spalaniu poddawany jest osad podsuszony do suchej masy 30÷32% w dwóch suszarkach talerzowych ogrzewanych przeponowo parą wodną wytworzoną w kotle utylizatora.


Układ oczyszczania spalin dla każdej linii składa się z instalacji: chłodzenia w fazie wykorzystania podgrzewania powietrza fluidyzacyjnego oraz w fazie produkcji pary, odpylenia w cyklonie i dalszego wychłodzenia i separatora, chemicznego usunięcia związków kwaśnych i rtęci metodą suchą poprzez wtrysk kwaśnego węglanu sodu i węgla aktywnego, końcowego odpylenia na filtrze workowym.
Popioły z oczyszczania spalin wywożone będą specjalistycznymi samochodami na Składowisko Odpadów .

STACJA OCZYSZCZANIA OSADÓW Z WPUSTÓW ULICZNYCH

Stacja przyjmuje osady z czyszczenia kanałów i wpustów deszczowych. W procesie separacji i płukania powstają skratki i wypłukany piasek mineralny, który jest używany do tworzenia warstw izolacyjnych na składowisku odpadów z oczyszczalni.

SKŁADOWISKO OSADÓW

Składowisko odpadów składa się z:
składowiska osadów,
składowiska skratek,
składowiska minerałów,
składowiska popiołów.
Istniejące składowisko osadów i skratek poddane będzie rekultywacji po zakończeniu ich eksploatacji. Składowane popioły będą składowane warstwami, zraszane i przesypywane warstwą minerałów (wypłukanym piaskiem).


WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH OCZYSZCZONYCH ODPROWADZANYCH DO ODBIORNIKA

wartości uzyskane i wymagane pozwoleniem wodnoprawnym

BZT5 (mg02/dm³) uzyskana - 7,0 wymagana - 15,0
ChZT (mg02/dm³) uzyskana - 54 wymagana - 125,0
Azot ogólny (mgNog./dm³) uzyskana - 9,61 wymagana - 10,0
Fosfor ogólny (mgPog./dm³) uzyskana - 0,59 wymagana - 1,0
Zawiesina ogólna (mg/dm³) uzyskana16,0 wymagana - 35,0

essay writer
07 września 2011, 12:27
I think it is really complicated question!

Dodaj komentarz