Najnowsze wpisy


gru 04 2011 oczyszczanie wody
Komentarze: 0

Zła jakość wody a szczególnie jej korozyjność powoduje bardzo dużo zanieczyszczeń mechanicznych w postaci rdzy. Częste awarie, remonty sieci wodociągowej mogą być przyczyną znajdowania się w wodzie piasku, szlamu itp. Koniecznością jest więc oczyszczanie wody we własnym zakresie. Poniżej przedstawiamy proces technologiczny domowej stacji uzdatniania wody pitnej.


PROCES TECHNOLOGICZNY UZDATNIANIA WODY.


filtracja mechaniczna o dokładności 5 mikronów, filtracja na złożu węgla aktywnego - usunięcie związków chloru i chloropochodnych, zmiękczanie - częściowe usunięcie twardości wody- regeneracja złoża roztworem soli dezynfekcja promieniami UV system odwróconej osmozy - krystalicznie czysta woda do celów spożywczych


Działanie domowej stacji uzdatniania wody polega na całodobowej pracy w postaci filtracji oraz okresowym płukaniu i regeneracji złoża. Wszystkie procesy uzdatniania wody odbywają się automatycznie (bezobsługowo) i wymagają jedynie okresowych przeglądów serwisowych (co 6 miesięcy).

Filtracja mechaniczna z wykorzystaniem wkładów filtracyjnych o bardzo dużej wydajności zapewniających dokładność filtracji rzędu 5 mikronów (wymiana wkładu co 6 miesięcy).

Do usunięcia chloru i związków pochodnych proponujemy filtr węglowy. Złoże filtra węglowego wymieniane jest okresowo co 2 lata. Płukanie złoża odbywa się w sposób automatyczny dzięki zastosowaniu głowicy sterującej .

Trzecim stopniem domowej stacji uzdatniania wody jest zmiękczanie, która polega na usuwaniu twardości wody. Twarda woda jest zjawiskiem dość częstym występującym w przyrodzie. Twardość w wodzie pitnej jest określana normami PZH i przekroczenie jej wartości może powodować szkody zarówno w zdrowiu człowieka jak i w jego najbliższym otoczeniu. Używanie miękkiej wody wpływa korzystnie na pielęgnację włosów i skóry, podwyższa komfort kąpieli, pozwala zmniejszyć zużycie środków piorących i polepszyć jakość prania. Ponadto miękka woda pozwala na znaczne oszczędności energii, ponieważ w urządzeniach grzewczych, instalacjach C.O. i wodociągowych nie odkłada się kamień, który obniża sprawność.

Filtr zmiękczający

Cechy:

głowica z regulacją twardości wody, sterowanie pracy filtra automatyczne w wersji wolumetrycznej, 30 dm3 żywicy, pojemność złoża pomiędzy regeneracjami - 150 oF m3 dla 5 osób korzystających z urządzenia przy średnim zużyciu wody 150 litrów/dobę regenerację zmiękczacza wypada średnio co 7 dni, butla z żywicy epoksydowej wzmocnione włóknem szklanym, żywotność złoża - 15-20 lat, ilość soli potrzebna do jednej regeneracji - 3 kg, przepływ chwilowy podczas filtracji - 2,5 m3/h

Kolumna filtracyjna wyżej wymienionego filtra wykonana jest ze zbrojonej żywicy epoksydowej odpornej na korozję co gwarantuje długą i bezawaryjną eksploatację.

Zegar czasowy zamontowany w głowicy powoduje włączanie się regeneracji w godzinach nocnych (fabrycznie o godzinie 2.00 w nocy).

W procesie filtracji woda przepływa z góry na dół, a w procesie płukania złoża w kierunku odwrotnym.

Odprowadzenie wody popłucznej z filtrów za pomocą przewodu 1/2".

W celu zabezpieczenia instalacji przed rozwojem mikroorganizmów zalecane jest zastosowanie sterylizatora UV.


Do bardzo dokładnego oczyszczania wody używanej do celów spożywczych proponujemy zastosowanie filtra pracującego na zasadzie odwróconej osmozy. Usuwa on wszelkie zanieczyszczenia w postaci rozpuszczonych związków chemicznych ze skutecznością 95%.

Filtr montowany jest pod zlewem. Woda po przefiltrowaniu magazynowana jest w stalowym zbiorniku o pojemności 10 litrów i pobierana poprzez oddzielny kranik instalowany na blacie kuchennym. Filtr ma wydajność oczyszczania wody - 90 dm3/dobę.

Stopnie filtracji:

1. Filtr o gęstości 5 mikronów z polipropylenu.

2. Filtr z bloku węglowego o zwiększonej wydajności 

3. Membrana TFC o wydajności 140 litrów na dobę.

4. Filtr końcowy ze złożem dolomitowym dodającym minerały.

5. Pompka permeatu zmniejszająca o 80% zużycie wody płuczącej membranę w porównaniu do standardowych systemów odwróconej osmozy.

W skład kompletu wchodzi niklowany kranik, zbiornik ciśnieniowy o pojemności 10 litrów, kompletny zestaw podłączeniowy do instalacji wodnej i kanalizacji.


paź 01 2011 instalacje dla przemysłu
Komentarze: 0

Specjalizujemy się w systemach zintegrowanych i posiadamy strukturę organizacyjną umożliwiającą realizację i nadzór nad wszystkimi etapami każdego projektu:  

faza wstępna - identyfikacja potrzeb klienta (zapoznanie się z problemami, pobranie próbek do badań itp.); wybór optymalnego rozwiązania technologicznego i przygotowanie oferty wstępnej; opracowanie projektu wielobranżowego separatory; zarządzanie realizacją kontraktu; budowa i nadzór nad podwykonawstwem; systemy sterownia i zdalnej kontroli urządzeń; pomoc techniczna i zaplanowanie działań podczas eksploatacji; szkolenie pracowników.

Przy realizacji projektów oczyszczalni, separatorów dbamy o to, aby nasze instalacje były obiektami przyszłościowymi, które nadążają za szybkim rozwojem przemysłu i nie tylko spełniają ostre normy dyrektyw, ale są również korzystne ekonomicznie, zmniejszają koszty zużycia energii a docelowo zapewniają "zero niedogodności" dla otaczającego środowiska.

Dla klientów przemysłowych oferuje szeroki wachlarz uslug z zakresu inżynierii wodnej:

realizację obiektów"pod klucz"; dostawy urządzeń i linii technologicznych; usługi serwisowe dostarczonych instalacji i urządzeń; konsulting; realizację nowych obiektów oraz rozbudowę i modernizację już istniejących.

Dostarcza pełny zakres urządzeń niezbędnych dla codziennej pracy stacji oraz jej bieżących usprawnień, niezależnie od wielkości.

Rozwiązania te obejmują:

Mini stacje uzdatniania wody i przenośne stacje uzdatniania wody, które są stosowane w przypadku wystąpienia większego zapotrzebowania na czystą wodę, np. z powodu warunków klimatycznych, klęsk żywiołowych, itp.; Kompaktowe, zdalnie sterowane systemy, które są w stanie zaspokoić potrzeby zarówno małych społeczności wiejskich, jak i dużych aglomeracji miejskich; Standardowe lub modułowe systemy, które łączą w sobie kilka technologii uzdatniania wody; Oprogramowanie wspomagające codzienny nadzór nad stacją oraz jej konserwację; Usługi serwisowe w zakresie dostarczonych instalacji, które gwarantuję bezpieczeństwo, odpowiednią wydajność oraz długi cykl życia zainstalowanych systemów.
 
lip 28 2011 dobór separatora
Komentarze: 0

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r., ścieki przed

odprowadzeniem do  śródlądowych wód powierzchniowych winny  być oczyszczone w

stopniu zapewniającym usunięcie zawiesin ogólnych, oraz substancji 

ropopochodnych. 

Całość konstrukcji  separatorów wykonywana  jest  z rur GRP na bazie  żywic 

poliestrowych. Króćce przyłączeniowe wykonywane są z rur GRP bądź PVC. Pokrywy

włazów standardowo  wykonywane są z laminatów (posadowienie separatora w

terenach „zielonych”) lub włazów żeliwnych wraz z betonową konstrukcją odciążającą, 

co umożliwia ich zabudowę i eksploatację w warunkach  obciążenia od ruchu

kołowego. 

Pozwalające na dowolną konfigurację w zależności od potrzeb, niezbędnych 

przepustowości, istniejących warunków terenowych, kryteriów odbioru ścieków itd.

Wielkość lub ilość urządzeń filtracyjnych separatora lub komory separacyjnej zależy 

przede wszystkim od przepływu nominalnego. 

Głównym procesem zachodzącym w urządzeniu jest zjawisko flotacji (unoszenia 

cząsteczek oleju na powierzchnię) poprzedzone  koalescencją (łączeniem się

zdyspergowanych cząstek ropopochodnych w większe). Zjawisko koalescencji 

zachodzi na filtrze będącym standardowym  wyposażeniem każdego separatora. 

Każdy układ filtracji posiada  własne samoczynne zamknięcie odpływu 

zabezpieczające przed  wydostaniem się substancji separowanej na zewnątrz i

skażenie miejsca zrzutu oczyszczonych  ścieków deszczowych. Na  życzenie możliwe

jest zainstalowanie układu informującego o poziomie substancji ropopochodnych  i 

alarmującego o przepełnieniu separatora (łącze przewodowe lub bezprzewodowe). 

separatorek : :
lip 17 2011 oczyszczalnie przydomowe
Komentarze: 0

  W osiedlach o zabudowie rozproszonej, gdy powierzchnia działek przekracza 1000 m2 i w terenie z dobrymi wa­runkami gruntowo-wodnymi, zale­cana jest budowa indywidualnych oczyszczalni przydomowych , separatorów na każ­dej działce. Najczęściej stosuje się wtedy osadnik gnilny z drenażem rozsączającym, ale może być rów­nież osadnik z filtrem piaskowym, gruntowo-roślinnym czy złożem bio­logicznym lub ze zbiornikiem napo­wietrzanym. Zwarta zabudowa osiedla o dużej gęstości zaludnienia wyklucza możli­wość zastosowania rozwiązań indywi­dualnych. Pojawia się wtedy problem pozyskania odpowiedniej wielkości działki na osiedlową oczyszczalnię oraz jej właściwego usytuowania. Orientacyjna powierzchnia działki dla tradycyjnych oczyszczalni mecha­niczno-biologicznych z komorami osadu czynnego powinna wynosić do 1,5 m2 na mieszkańca, zaś dla oczysz­czalni naturalnych z filtrami grun- towo-roślinnymi czy stawami bio­logicznymi powyżej 7 m2. Warunki gruntowo-wodne oraz ukształtowanie terenu nie mają wpływu na wybór systemu, a jedynie na jego koszty in­westycyjne i eksploatacyjne. Bardzo ważny jest właściwy wybór systemu kanalizacyjnego.

Obecnie nie ma obowiązujących wskaźników wielkości stref ochrony sanitarnej wokół oczyszczalni ście­ków. Jednak ze względu na poten­cjalną uciążliwość dla otoczenia oczyszczalni z urządzeniami otwar­tymi (przeróbka osadów, odprowa­dzanie zagniłych ścieków z szamb wo­zami asenizacyjnymi, separatorów), powinna być ona usytuowana w odległości docho­dzącej nawet do 100 m od strony za­wietrznej zabudowy mieszkalnej.

Jeśli teren pod oczyszczalnię jest niewielki i położony blisko osiedla, najkorzystniej jest umieścić urządze­nia do oczyszczania ścieków w zam­kniętych zbiornikach lub budynku i zrezygnować z uciążliwej przeróbki osadów oraz punktu zlewnego do­wożonych ścieków.

cze 25 2011 stacja oczyszczania
Komentarze: 1

 Osady utylizowane są w dwóch równoległych piecach fluidalnych o łącznej wydajności 159 Mg/d. Spalaniu poddawany jest osad podsuszony do suchej masy 30÷32% w dwóch suszarkach talerzowych ogrzewanych przeponowo parą wodną wytworzoną w kotle utylizatora.


Układ oczyszczania spalin dla każdej linii składa się z instalacji: chłodzenia w fazie wykorzystania podgrzewania powietrza fluidyzacyjnego oraz w fazie produkcji pary, odpylenia w cyklonie i dalszego wychłodzenia i separatora, chemicznego usunięcia związków kwaśnych i rtęci metodą suchą poprzez wtrysk kwaśnego węglanu sodu i węgla aktywnego, końcowego odpylenia na filtrze workowym.
Popioły z oczyszczania spalin wywożone będą specjalistycznymi samochodami na Składowisko Odpadów .

STACJA OCZYSZCZANIA OSADÓW Z WPUSTÓW ULICZNYCH

Stacja przyjmuje osady z czyszczenia kanałów i wpustów deszczowych. W procesie separacji i płukania powstają skratki i wypłukany piasek mineralny, który jest używany do tworzenia warstw izolacyjnych na składowisku odpadów z oczyszczalni.

SKŁADOWISKO OSADÓW

Składowisko odpadów składa się z:
składowiska osadów,
składowiska skratek,
składowiska minerałów,
składowiska popiołów.
Istniejące składowisko osadów i skratek poddane będzie rekultywacji po zakończeniu ich eksploatacji. Składowane popioły będą składowane warstwami, zraszane i przesypywane warstwą minerałów (wypłukanym piaskiem).


WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH OCZYSZCZONYCH ODPROWADZANYCH DO ODBIORNIKA

wartości uzyskane i wymagane pozwoleniem wodnoprawnym

BZT5 (mg02/dm³) uzyskana - 7,0 wymagana - 15,0
ChZT (mg02/dm³) uzyskana - 54 wymagana - 125,0
Azot ogólny (mgNog./dm³) uzyskana - 9,61 wymagana - 10,0
Fosfor ogólny (mgPog./dm³) uzyskana - 0,59 wymagana - 1,0
Zawiesina ogólna (mg/dm³) uzyskana16,0 wymagana - 35,0