Najnowsze Wpisy

oczyszczalnia ścieków Komentarze (0)
11. stycznia 2012 21:34:00
linkologia.pl spis.pl

 Jednym z podstawowych problemów w technologii oczyszczania ścieków jest ilość ścieków doprowadzanych do oczyszczalni ścieków z istniejącej lub projektowanej zlewni ścieków . Podstawowe informacje dotyczące ilości ścieków bytowych produkowanych przez gospodarstwa domowe oraz niektórych budynków usługowych.

Ilość ścieków bytowych, a więc ścieków z gospodarstw domowych można przyjąć równą zużyciu wody. Wyjątek stanowi budownictwo jednorodzinne oraz obszary wiejskie, gdzie część wody zużywana jest np.: na podlewanie ogródków lub mycie samochodów, a więc nie jest wprowadzana do kanalizacji sanitarnej. Ilość wody zużytej i nie wprowadzanej do kanalizacji można oszacować na około 5-10% ogólnego zużycia wody w gospodarstwie domowym [Heidrich, 1998].

Jednostkowa ilość ścieków odprowadzana z przepompownie gospodarstw domowych może być bardzo różna i osiąga w skrajnych przypadkach od 50 (dm3)/(M·d) do nawet 250(dm3)/(M·d) [Heidrich,1998].
Ilość ścieków produkowanych w gospodarstwach domowych zależy od wielu czynników, a w szczególności od:

 • standardu wyposażenia mieszkań w przybory sanitarne,
 • stanu technicznego przyborów sanitarnych,
 • sposobu przygotowania ciepłej wody,
 • sposobu rozliczania za zużytą wodę (wg wskazań urządzeń pomiarowych lub ryczałtowo),
 • wieku, zamożności mieszkańców oraz ich przyzwyczajeń i trybu życia,
 • pory dnia, roku, itp.

W gospodarstwach domowych minimum ilości ścieków przypada na ogół we wczesnych godzinach rannych, a maksimum we wczesnych godzinach popołudniowych. Drugie mniejsze minimum może wystąpić w późnych godzinach popołudniowych [Hartman, 1999].

Średnie wartości zużycia wody w gospodarstwach domowych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody [Dz. U. Nr 8 poz. 70, 2002]. Dane te przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1: Przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych[Dz. U. Nr 8 poz. 70, 2002]
Wyposażenie mieszkania w instalacje Przeciętne normy zużycia wody
dm3/(j.o.·doba) m3/(j.o.·miesiąc)
* Wartości niższe odnoszą się do budynków podłączonych do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych, a wartości wyższe odnoszą się do budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnych.
Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji), pobór wody ze zdroju podwórzowego lub ulicznego. 30 0,9
Wodociąg, ubikacja bez łazienki. 50-60* 1,5-1,8*
Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody. 70-90* 2,10-2,70*
Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źrodło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy – gaz z butli, elektryczny, bojler). 80-100* 2,4-3,0*
Wodociąg, ubikacja, łazienka dostawa ciepłej wody do mieszkania (z elektrociepłowni, kotlawni osiedlowej lub blokowej). 140-160* 4,2-5,4*

Niektóre obiekty usługowe, bądź użyteczności publicznej, charakteryzują się dużą zmiennością ilości produkowanych ścieków w ciągu doby, lub roku. Znamiennym przykładem są szkoły w których ścieki produkowane są głównie w czasie przerw lekcyjnych. W soboty, niedziele oraz w czasie przerw świątecznych i wakacyjnych, praktycznie nie ma odpływu ścieków.
W miejscowościach turystycznych obserwować można nawet kilkuset procentowy wzrost ilości odprowadzanych ścieków w okresie wakacyjnym [Myszograj i Panek, 2007]. Jednostkowe normy zużycia wody dla obiektów innych niż gospodarstwo domowe zawarto w przytaczanym wcześniej rozporządzeniu. Wybrane wartości zestawiono w tabeli 2.

Tabela 2: Przeciętne normy zużycia wody dla obiektów innych niż gospodarstwo domowe (wybrane wartości)[Dz. U. Nr 8 poz. 70, 2002]
Rodzaj obiektu Jednostka odniesienia Przeciętne normy zużycia wody
dm3/(j.o.·doba) m3/(j.o.·miesiąc)
Przyjmuje się, że przeciętne podlewanie upraw odbywa się w ciągu:

1)15 dni/miesiąc w okresie 15 kwietnia – 15 września 
2)20 dni/miesiąc w ciągu całego roku
Podlewanie ogórdków przydomowych i upraw rolniczych.
Ogródek przydomowy, działka rekreacyjna1) m2 2,5 nie określa
Uprawy w szklarniach i tunelach foliowych2) m2 4,0 nie określa
Oświata i nauka.
Przedszkola dzienne 1 dziecko 40,0 1,0
Przedszkola tygodniowe, miesięczne 1 dziecko 150,0 4,5
Szkoły ze stołówką 1 uczeń 15,0 0,45
Szkoły bez stołówki 1 uczeń 25,0 0,8
Sport i turystyka.
Pensjonaty i domy wypoczynkowe kategorii I 1 miejsce noclegowe 200,0 6,0
Pensjonaty i domy wypoczynkowe kategorii II 1 miejsce noclegowe 150,0 4,5
Pensjonaty i domy wypoczynkowe kategorii III 1 miejsce noclegowe 100,0 3,0
handel, gastronomia i usługi.
Bary 1 miejsce 100,0 3,0
Kawiarnie i bary kawowe 1 miejsce 150,0 4,5
Sklepy ze sprzedażą gotowych produktów spożywczych (sklepy spożywcze, mięsne, itp.) 1 zatrudniony 30,0 0,9

W praktyce inżynierskiej wykorzystuje się dwie metody prognozowania ilości ścieków. Dla oczyszczalni nowo projektowanych stosowana jest metoda współczynników jednostkowych. W sytuacji, gdy rozważamy modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków, najczęściej stosuje się metodę pomiarów bezpośrednich.

Metoda współczynników jednostkowych jest stosowana przy opracowywaniu bilansu jakościowego i ilościowego ścieków dopływających do oczyszczalni [Łomotowski i Szpindor, 2002].
Na podstawie obserwacji w czynnych oczyszczalniach ścieków bytowych i przemysłowych ustala się następujące wielkości :

 • roczny dopływ ścieków Qr,
 • czas w jakim powstają ścieki tp, (dla ścieków bytowo-gospodarczych przyjmuje się 365 dni, dla innych rodzajów ścieków od 100 do 335 dni),
 • maksymalny dobowy dopływ ścieków Qdmax,
 • maksymalny i minimalny godzinowy dopływ ścieków (Qhmax, Qhmin).

Na podstawie tych danych ustala się następujące wartości charakterystyczne:

 • średni dobowy dopływ ścieków:

  średni dobowy dopływ ścieków Qdśr
 • dobowy współczynnik nierównomierności dopływu ścieków:

  dobowy współczynnik nierównomierności dopływu ścieków Nd
 • maksymalne i minimalne godzinowe współczynniki dopływu ścieków:

  maksymalne i minimalne godzinowe współczynniki nierównomierności dopływu ścieków Nhmax i Nhmin

Wartości współczynników nierównomierności Ndmax oraz Nhmax zestawiono tabeli 3. Współczynnik minimalnego godzinowego dopływu ścieków przyjmuje wartości Nhmin=0,0-0,6 co zależy w znacznym stopniu od charakteru jednostki osadniczej oraz stanu technicznego sieci kanalizacyjnej.

 

separatorek : : oczyszczalnia, ścieki

oczyszczanie wody Komentarze (0)
04. grudnia 2011 11:03:00
linkologia.pl spis.pl

Zła jakość wody a szczególnie jej korozyjność powoduje bardzo dużo zanieczyszczeń mechanicznych w postaci rdzy. Częste awarie, remonty sieci wodociągowej mogą być przyczyną znajdowania się w wodzie piasku, szlamu itp. Koniecznością jest więc oczyszczanie wody we własnym zakresie. Poniżej przedstawiamy proces technologiczny domowej stacji uzdatniania wody pitnej.


PROCES TECHNOLOGICZNY UZDATNIANIA WODY.


 • filtracja mechaniczna o dokładności 5 mikronów,
 • filtracja na złożu węgla aktywnego - usunięcie związków chloru i chloropochodnych,
 • zmiękczanie - częściowe usunięcie twardości wody- regeneracja złoża roztworem soli
 • dezynfekcja promieniami UV
 • system odwróconej osmozy - krystalicznie czysta woda do celów spożywczych


Działanie domowej stacji uzdatniania wody polega na całodobowej pracy w postaci filtracji oraz okresowym płukaniu i regeneracji złoża. Wszystkie procesy uzdatniania wody odbywają się automatycznie (bezobsługowo) i wymagają jedynie okresowych przeglądów serwisowych (co 6 miesięcy).

Filtracja mechaniczna z wykorzystaniem wkładów filtracyjnych o bardzo dużej wydajności zapewniających dokładność filtracji rzędu 5 mikronów (wymiana wkładu co 6 miesięcy).

Do usunięcia chloru i związków pochodnych proponujemy filtr węglowy. Złoże filtra węglowego wymieniane jest okresowo co 2 lata. Płukanie złoża odbywa się w sposób automatyczny dzięki zastosowaniu głowicy sterującej .

Trzecim stopniem domowej stacji uzdatniania wody jest zmiękczanie, która polega na usuwaniu twardości wody. Twarda woda jest zjawiskiem dość częstym występującym w przyrodzie. Twardość w wodzie pitnej jest określana normami PZH i przekroczenie jej wartości może powodować szkody zarówno w zdrowiu człowieka jak i w jego najbliższym otoczeniu. Używanie miękkiej wody wpływa korzystnie na pielęgnację włosów i skóry, podwyższa komfort kąpieli, pozwala zmniejszyć zużycie środków piorących i polepszyć jakość prania. Ponadto miękka woda pozwala na znaczne oszczędności energii, ponieważ w urządzeniach grzewczych, instalacjach C.O. i wodociągowych nie odkłada się kamień, który obniża sprawność.

Filtr zmiękczający

Cechy:

 • głowica z regulacją twardości wody,
 • sterowanie pracy filtra automatyczne w wersji wolumetrycznej,
 • 30 dm3 żywicy,
 • pojemność złoża pomiędzy regeneracjami - 150 oF m3
 • dla 5 osób korzystających z urządzenia przy średnim zużyciu wody 150 litrów/dobę regenerację zmiękczacza wypada średnio co 7 dni,
 • butla z żywicy epoksydowej wzmocnione włóknem szklanym,
 • żywotność złoża - 15-20 lat,
 • ilość soli potrzebna do jednej regeneracji - 3 kg,
 • przepływ chwilowy podczas filtracji - 2,5 m3/h

Kolumna filtracyjna wyżej wymienionego filtra wykonana jest ze zbrojonej żywicy epoksydowej odpornej na korozję co gwarantuje długą i bezawaryjną eksploatację.

Zegar czasowy zamontowany w głowicy powoduje włączanie się regeneracji w godzinach nocnych (fabrycznie o godzinie 2.00 w nocy).

W procesie filtracji woda przepływa z góry na dół, a w procesie płukania złoża w kierunku odwrotnym.

Odprowadzenie wody popłucznej z filtrów za pomocą przewodu 1/2".

W celu zabezpieczenia instalacji przed rozwojem mikroorganizmów zalecane jest zastosowanie sterylizatora UV.


Do bardzo dokładnego oczyszczania wody używanej do celów spożywczych proponujemy zastosowanie filtra pracującego na zasadzie odwróconej osmozy. Usuwa on wszelkie zanieczyszczenia w postaci rozpuszczonych związków chemicznych ze skutecznością 95%.

Filtr montowany jest pod zlewem. Woda po przefiltrowaniu magazynowana jest w stalowym zbiorniku o pojemności 10 litrów i pobierana poprzez oddzielny kranik instalowany na blacie kuchennym. Filtr ma wydajność oczyszczania wody - 90 dm3/dobę.

Stopnie filtracji:

1. Filtr o gęstości 5 mikronów z polipropylenu.

2. Filtr z bloku węglowego o zwiększonej wydajności 

3. Membrana TFC o wydajności 140 litrów na dobę.

4. Filtr końcowy ze złożem dolomitowym dodającym minerały.

5. Pompka permeatu zmniejszająca o 80% zużycie wody płuczącej membranę w porównaniu do standardowych systemów odwróconej osmozy.

W skład kompletu wchodzi niklowany kranik, zbiornik ciśnieniowy o pojemności 10 litrów, kompletny zestaw podłączeniowy do instalacji wodnej i kanalizacji.


separatorek : : oczyszczanie, woda

instalacje dla przemysłu Komentarze (0)
01. października 2011 17:39:00
linkologia.pl spis.pl

Specjalizujemy się w systemach zintegrowanych i posiadamy strukturę organizacyjną umożliwiającą realizację i nadzór nad wszystkimi etapami każdego projektu:  

 • faza wstępna - identyfikacja potrzeb klienta (zapoznanie się z problemami, pobranie próbek do badań itp.);
 • wybór optymalnego rozwiązania technologicznego i przygotowanie oferty wstępnej;
 • opracowanie projektu wielobranżowego separatory;
 • zarządzanie realizacją kontraktu;
 • budowa i nadzór nad podwykonawstwem;
 • systemy sterownia i zdalnej kontroli urządzeń;
 • pomoc techniczna i zaplanowanie działań podczas eksploatacji;
 • szkolenie pracowników.

Przy realizacji projektów oczyszczalni, separatorów dbamy o to, aby nasze instalacje były obiektami przyszłościowymi, które nadążają za szybkim rozwojem przemysłu i nie tylko spełniają ostre normy dyrektyw, ale są również korzystne ekonomicznie, zmniejszają koszty zużycia energii a docelowo zapewniają "zero niedogodności" dla otaczającego środowiska.

Dla klientów przemysłowych oferuje szeroki wachlarz uslug z zakresu inżynierii wodnej:

 • realizację obiektów"pod klucz";
 • dostawy urządzeń i linii technologicznych;
 • usługi serwisowe dostarczonych instalacji i urządzeń;
 • konsulting;
 • realizację nowych obiektów oraz rozbudowę i modernizację już istniejących.
 • Dostarcza pełny zakres urządzeń niezbędnych dla codziennej pracy stacji oraz jej bieżących usprawnień, niezależnie od wielkości.

  Rozwiązania te obejmują:

  • Mini stacje uzdatniania wody i przenośne stacje uzdatniania wody, które są stosowane w przypadku wystąpienia większego zapotrzebowania na czystą wodę, np. z powodu warunków klimatycznych, klęsk żywiołowych, itp.;
  • Kompaktowe, zdalnie sterowane systemy, które są w stanie zaspokoić potrzeby zarówno małych społeczności wiejskich, jak i dużych aglomeracji miejskich;
  • Standardowe lub modułowe systemy, które łączą w sobie kilka technologii uzdatniania wody;
  • Oprogramowanie wspomagające codzienny nadzór nad stacją oraz jej konserwację;
  • Usługi serwisowe w zakresie dostarczonych instalacji, które gwarantuję bezpieczeństwo, odpowiednią wydajność oraz długi cykl życia zainstalowanych systemów.
 •  
separatorek : : instalacje, oczyszczalnie, separatory

dobór separatora Komentarze (0)
28. lipca 2011 23:14:00
linkologia.pl spis.pl

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r., ścieki przed

odprowadzeniem do  śródlądowych wód powierzchniowych winny  być oczyszczone w

stopniu zapewniającym usunięcie zawiesin ogólnych, oraz substancji 

ropopochodnych. 

Całość konstrukcji  separatorów wykonywana  jest  z rur GRP na bazie  żywic 

poliestrowych. Króćce przyłączeniowe wykonywane są z rur GRP bądź PVC. Pokrywy

włazów standardowo  wykonywane są z laminatów (posadowienie separatora w

terenach „zielonych”) lub włazów żeliwnych wraz z betonową konstrukcją odciążającą, 

co umożliwia ich zabudowę i eksploatację w warunkach  obciążenia od ruchu

kołowego. 

Pozwalające na dowolną konfigurację w zależności od potrzeb, niezbędnych 

przepustowości, istniejących warunków terenowych, kryteriów odbioru ścieków itd.

Wielkość lub ilość urządzeń filtracyjnych separatora lub komory separacyjnej zależy 

przede wszystkim od przepływu nominalnego. 

Głównym procesem zachodzącym w urządzeniu jest zjawisko flotacji (unoszenia 

cząsteczek oleju na powierzchnię) poprzedzone  koalescencją (łączeniem się

zdyspergowanych cząstek ropopochodnych w większe). Zjawisko koalescencji 

zachodzi na filtrze będącym standardowym  wyposażeniem każdego separatora. 

Każdy układ filtracji posiada  własne samoczynne zamknięcie odpływu 

zabezpieczające przed  wydostaniem się substancji separowanej na zewnątrz i

skażenie miejsca zrzutu oczyszczonych  ścieków deszczowych. Na  życzenie możliwe

jest zainstalowanie układu informującego o poziomie substancji ropopochodnych  i 

alarmującego o przepełnieniu separatora (łącze przewodowe lub bezprzewodowe). 

separatorek : :

oczyszczalnie przydomowe Komentarze (0)
17. lipca 2011 16:04:00
linkologia.pl spis.pl

  W osiedlach o zabudowie rozproszonej, gdy powierzchnia działek przekracza 1000 m2 i w terenie z dobrymi wa­runkami gruntowo-wodnymi, zale­cana jest budowa indywidualnych oczyszczalni przydomowych , separatorów na każ­dej działce. Najczęściej stosuje się wtedy osadnik gnilny z drenażem rozsączającym, ale może być rów­nież osadnik z filtrem piaskowym, gruntowo-roślinnym czy złożem bio­logicznym lub ze zbiornikiem napo­wietrzanym. Zwarta zabudowa osiedla o dużej gęstości zaludnienia wyklucza możli­wość zastosowania rozwiązań indywi­dualnych. Pojawia się wtedy problem pozyskania odpowiedniej wielkości działki na osiedlową oczyszczalnię oraz jej właściwego usytuowania. Orientacyjna powierzchnia działki dla tradycyjnych oczyszczalni mecha­niczno-biologicznych z komorami osadu czynnego powinna wynosić do 1,5 m2 na mieszkańca, zaś dla oczysz­czalni naturalnych z filtrami grun- towo-roślinnymi czy stawami bio­logicznymi powyżej 7 m2. Warunki gruntowo-wodne oraz ukształtowanie terenu nie mają wpływu na wybór systemu, a jedynie na jego koszty in­westycyjne i eksploatacyjne. Bardzo ważny jest właściwy wybór systemu kanalizacyjnego.

Obecnie nie ma obowiązujących wskaźników wielkości stref ochrony sanitarnej wokół oczyszczalni ście­ków. Jednak ze względu na poten­cjalną uciążliwość dla otoczenia oczyszczalni z urządzeniami otwar­tymi (przeróbka osadów, odprowa­dzanie zagniłych ścieków z szamb wo­zami asenizacyjnymi, separatorów), powinna być ona usytuowana w odległości docho­dzącej nawet do 100 m od strony za­wietrznej zabudowy mieszkalnej.

Jeśli teren pod oczyszczalnię jest niewielki i położony blisko osiedla, najkorzystniej jest umieścić urządze­nia do oczyszczania ścieków w zam­kniętych zbiornikach lub budynku i zrezygnować z uciążliwej przeróbki osadów oraz punktu zlewnego do­wożonych ścieków.

separatorek : : oczyszczalnie, osadniki, separator, separatory

Kalendarz

pn wt sr cz pt so nd
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Ksiega gości

Księga gości

Kategorie postow

Brak kategorii